Serkan ALTUNYURT
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1: AMAÇ

Bu Yönetmelik, Şehitkamil Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün hizmet türü ve işleyişiyle ilgili esasları, personelin görev, yetki ve çalışma sorumluluklarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

MADDE 2: KAPSAM

Bu yönetmelik, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğündeki; Müdür, Memur ve diğer personelin görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

MADDE 3: DAYANAK
Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 17.04.2022 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

MADDE 5: TANIMLAR

Bu yönetmelikte geçen;

Belediye    :Şehitkamil Belediyesini,

Başkanlık Makamı : Şehitkamil Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı    : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını, Müdürlük    : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü, Müdür:    : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürünü,
Birim    : Müdürlüğe bağlı alt birimleri

Personel    : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.
 
Müdürlüğün Tanımı:

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü;

Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam için;

(1)    Hızlı nüfus artışı, buna bağlı olarak çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme sonucu oluşan; tehlikeli ve tehlikesiz atık, görüntü, gürültü, hava, su kirlilikleri ve inşaat faaliyetlerinden kaynaklı oluşan tadilat ve moloz atığı vb. kirlilik türlerinin kentimizde yaşayanları birinci derecede etkileyen olumsuz etkilerini gidererek, modern kent anlayışı bilincinin İlçemizde yerleşmesinin sağlanması,

(2)    İlçede geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, sıfır atık ve atıksız yaşam yaklaşımları doğrultusunda eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesi,

(3)    Ekolojiye duyarlı yaşam ve yapılaşma bilincinin oluşturulması, iklim değişikliği ve iklim krizi ile mücadele konusunda kurumsal ve ilçe ölçeğinde her türlü faaliyetin sürdürülmesi,

(4)    Yürürlükteki mevzuata uygun olarak atık yönetimi ve iklim değişikliğin ile mücadelenin sürekli hale getirilmesi, korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda sürdürülebilir çevre politikaları üreten ve uygulamayı amaçlayan bir müdürlüktür.

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün İdari Yapısı, Görev Yetki ve Sorumluluklar

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü, Atık Yönetim Birimi, Çevre Denetim Birimi, Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Birimi, memur ve işçilerden kuruludur.

MADDE 6: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

•    Şehitkamil Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.
•    Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare eder.
•    İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirir.
•    Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlar.
•    Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
•    Yapılacak işleri planlar ve buna uygun iş akış programı hazırlatır ve programa uyumunu denetler.
•    Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
•    Görevli ve izinli olduğu dönemlerde, Müdürlüğe vekalet etme şartlarına uygun olan birisini, Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirtmek ve Makamın onayına sunmak yetkisine sahiptir.
•    Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirecek, teşvik edecek afiş, kitap, broşür vb. bastırır.
•    Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılamasına karar verir, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin dosyasını hazırlayıp ilgili birime sunar, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlar.
 
MADDE 7: ÇEVRE DENETİM BİRİMİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 Çevre Denetim Birimi; İlçe sınırlarımız içerisinde Çevre Yönetim Sistemi mantığında her türlü çevresel kirlilikle ilgili 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nu ve diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere göre denetim ve uygulama faaliyetlerini sürdüren birimdir.

•    Müdürlüğe gelen yazılı ve sözlü şikayetleri mahallinde inceleyerek şikayetlerin bertarafını sağlar.
•    Çevre ve çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerini yapar ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlar.
•    Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.
•    Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılır.
•    Şikayete bağlı, ani veya planlı olarak yürütülen tüm kontrollerin yazışmalarını hazırlar, denetim yetkilisinin ve Müdürün onayı ile ilgililerine bilgi verir.

 Atık Yönetim Birimi; İlçe sınırlarımız içerisinde kurulan Entegre Atık Yönetim Sistemi ile üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü atığın çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde yönetilmesini sağlar.

•    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyet ve atık toplama verilerinin Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne (EÇBS) girişlerini sağlar ve gerekli yazışmaları yapar. Sıfır Atık Çalışmaları kapsamında ilgili kamu kurum ve Kuruluşları ile gerekli yazışmaları gerçekleştirir.
•    İlçemizdeki geri dönüşümü mümkün olan atıkların belirlenen standartlar ile yasal prosedürler çerçevesinde diğer evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve bertarafı süreçlerinde vatandaş ve yüklenici firmalar arasında koordinasyonu sağlar.
•    Gaziantep İl Sıfır Atık Yönetim Planı doğrultusunda gerekli çalışmaları yapar.
•    Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisinin verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.
•    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapılmasını sağlar.
•    1. Sınıf Atık Getirme Merkezine giren ve çıkan atıkların yönetiminden sorumlu olan birimdir. Kabul edilen atıkların, ilgili mevzuat çerçevesinde yönetimini sağlar.
•    Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.
•    Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılır.

 Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Birimi; Atık yönetimi ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularında ilçe sınırlarımızda bulunan gerek okullarda ve eğitim kurumlarında gerekse işyerleri, hane ve sitelerde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması düzenleyerek bireylerin çevreye duyarlığının artmasına katkı sağlayan birimdir.

•    Görev alanı dahilinde eğitim ve araştırma yapar, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunur.
•    Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek verir, yapılan çalışmalara katılım sağlar.
•    Her türlü atık konusunda çalışma ortakları ile koordineli olarak ilçe genelinde gönüllülere ve okullara çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenleyerek; yazılı ve görsel dokümanların halka aktarılmasını sağlar.
 
•    Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.
•    Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılır.

MADDE 8: MEMUR VE İŞÇİLERİN GÖREVLERİ

•    Kendisine havale edilen evrak veya konu ile ilgili yazışma ve takipleri yapar.
•    Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ve müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.
•    Taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak ambar stoklarını tutar, yılsonu harcama cetvellerini ve sayım tutanaklarını hazırlayıp onaylatır.
•    Kanun ve mevzuat kapsamında müdürlüğün ihtiyacı olan alımlar için doğrudan temin ve ihale dosyası hazırlayıp sonuçlandırır.
•    İşçiler, müdür ve amirlerinin talimat ve emirleri doğrultusunda kendilerine verilen iş programına uyar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaptırımlar ve Cezai İşlemler MADDE 9: DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR
Çevre kirliliğine sebebiyet veren kişiler hakkında Çevre Denetim Birimi, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulayacaktır.

MADDE 10: YASAL DAYANAKLAR

2872 sayılı Çevre Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Sıfır Atık Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Atık Yönetimi Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
 
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama, Koordinasyon ve Uygulama MADDE 11: PLANLAMA VE KOORDİNASYON
Yapılacak iş ve tetkiklerle ilgili planlama ve koordinasyon müdür veya görevlendireceği kişi tarafından yapılır.

MADDE 12: UYGULAMA

1.    Görev verilen personel verilen görevi aksatmadan yerine getirmekle yükümlüdür.

2.    Müdürlük personeli, tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.

3.    Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

4.    Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

5.    Müdürlük personeli, Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için azami gayret ve çaba gösterir.

6.    Belediye hizmetlerinde; hesap verilebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evrakta Yapılacak İşlemler ve Arşivleme MADDE 13: GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER
Müdürlüğe gelen her evrak elektronik ortamda kayda geçirilir ve işlem yapılır. Müdürlüğün iş akış programı doğrultusunda işlemler yapılır.
Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerde Başkanlık Makamına bilgi verilir. Müdürlüğe bağlı personel kendilerine verilen yasal görevi yapar.
 
MADDE 14: ARŞİVLEME

Müdürlükte tutulan evraklar ve dosyalar, 3783 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre arşivlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

MADDE 15: Bu yönetmelikte konu edilmeyen durumlar karşısında 5393 sayılı Belediye Kanunu ve hükümleri, ayrıca Başkanlık genelgeleri ve MADDE – 10’daki yasal dayanaklar göz önüne alınarak işlem yapılır.

MADDE 16: YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kararı ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 17: YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.