Gülay KARA
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Şehitkamil Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2- Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3-  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 

Başkan       :    Şehitkamil Belediye Başkanı’nı,

Belediye     :   Şehitkamil Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür        :    Sağlık İşleri Müdürü’nü,

Müdürlük   :    Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü,

Personel     :    Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,  ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE  4- Şehitkâmil Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

d) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

g)Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon yapısı, personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Kuruluş

MADDE 5- Şehitkamil Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü, 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı” gereğince, Şehitkamil Belediye Meclisinin 07.09.2009 tarih ve 2009/89 numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 6- Sağlık İşleri Müdürlüğü Üst Yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

 

                 Şehitkamil Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü; Sağlık İşleri ile Veterinerlik İşleri alt birimlerinden oluşur.

 

Personel

MADDE 7- Şehitkâmil Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 8- Şehitkâmil Belediye Başkanlığı’nın amaç, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde görevleri; Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;  halkın sağlığı için gerekli faaliyetleri ve hizmetleri planlamak Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünün idari hizmetlerini yürütmek,  Şehitkâmil Belediyesi sınırlan içerisinde, hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak, hayvansal besin maddelerinin muayenelerini yapmak, gerekli gıda denetimlerini yaptırmak,  toplumsal sağlığı tehlikeye düşürecek durumları önlemek amacıyla ilaçlama yapmaktır.

Belediye sınırları içerisindeki hayvan türlerinin sağlık durumunu izlemekten, okul vb. yerlerin dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmekten ve bunun için gerekli çalışmaları planlamaktan, büyük ve küçükbaş hayvan barınaklarını kontrol etmekten, Belediye Başkanının ve/veya görevlendirdiği Başkan yardımcısının gözetimi ve denetimi altındaki ilgili mer’i mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında: sorumludur.

 

 A) Sağlık İşleri Biriminin görevleri:

a) Halkı sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenmek,

b) Belediye sınırları içerisinde gerçekleşen ölüm olaylarında,10 gün içinde ölüm tutanaklarını tutup gerekli bilgileri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek,

c) Umumi mahallerde halk sağlığına zarar veren etkenleri yok etmek,

ç) Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeler yapmak,

d)Sağlık İşleri Müdürlüğünde tüm hizmetlerin istenen kalitede ve memnuniyette yürütülmesini sağlamak,

e) Müdürlüğe ait ayniyat kayıtları ve demirbaş zimmetlerini, istenen titizlikle sağlamak,

g) Görevle ilgili her türlü yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise, teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlamak,

ğ) Gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak,

h) Kanun, tüzük ve yönetmeliğin öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

B)Veterinerlik İşleri Biriminin görevleri:

a) Hayvan Nakil belgesi tanzim etmek,

b) Su ürünleri sabit perakende satış yerlerini denetlemek,

c) İlçedeki gıda satışı yapan yerler ile ilgili şikayetleri denetlemek ve yazışmalarını yapmak, d) Görevle ilgili her türlü yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise Teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlamak,

e) Gelen evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak,

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliğin ön gördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

Personelin Görevleri

MADDE 9- Bu yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları ile görev pozisyonları belirlenmiştir. Bu bağlamda istihdam edilen personeller, belirtilen görevleri ifa ederler:

 

A)Sağlık İşleri Müdürünün görevleri:

1- Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi  ile Müdürlüğün sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin tazmine ilişkin düzenlemeleri yapar,

2- Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikalarının uygulanmasını izler, amaçlara uygunluğunu araştırır ve gerekli değişiklikleri bildirir,

3- Müdürlüğü için bütçe ile ilgili uyumlu hedef, plan, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,

4- Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve iş birliği yaptığı personele açıklar, en iyi şekilde yöneltmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,

5- Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır,

6- Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde sonuçlandırmasını planlar,

7- Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışı ile üst kademelerce istenilen bilgileri, zamanında ulaştırılabilmesini planlar,

8- Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın Stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planlarına göre yıllık planlarına göre Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışır, başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir,

9- Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak için eğitim planlamasını yapar,

10- Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder,

11- Müdürlüğün tüm işlerini en etkin bir şekilde yapmak üzere gerekli organizeyi yapar,

12- Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,

13- Çalışan görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif eder,

14- Çalışan görevlilerin iş bölümüne göre sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,

15- Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorululukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

16-  İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,

17- Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları, inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,

18- Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,

19- Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet verir ve görevlerini taksim eder,

20- İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin ona uygunluğunu denetler,

21- Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasını yardım edecek bütün bilgisini devamlı arttırır,

22- Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmenlik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayetini sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar içinde olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar.

23- Müdürlüğün verimliliğinin artırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,

24- Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir,

25- Danışman durumunda, görev yapanlarla temas kurup onlardan faydalanmayı temin eder,

26- Terfi etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir yardımcıyı yetiştirir,

27- Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar.

28- Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve kendi aralarında halledilebilecek meseleleri halleder,

29- Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,

30- Müdürlüğündeki astlarının diğer müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlayıp personelin moralinin en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya ve daha başarılı olmaya teşvik eder,

31-  Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat eder,

33- Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur,

34- Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder.

35- Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlarına verir,

36- Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde önceden emirler verir, ancak; kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,

37- Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,

38- Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması sorumluluğunu üstlenir,

39- Mevcut faaliyet planına göre müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder,

40- Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu, devamlı kontrol altında bulundurur,

41- Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,

42- Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar,

43- Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,

44- Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder,

45- Planlarda sapmalar gösteren fiili durumlarda, sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,

46- Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlemesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. Önemini kaybeden evrakı, usullere göre imha eder,

47- Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim eder ve/veya ettirir. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

48- Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderdiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslupla ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,

49- Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,

50- Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,

51- Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlemesini ve raporlanmasını sağlar,

52- Personelin moral motivasyonunu arttırmaya dönük tedbirler alıp, prodüktivite artışını sağlar,

53-Müdürlüğün çalışma sistemini kurup iş akışını sağlar; personel çalışmalarını organize eder.         

54- Personelin mesai ve çalışmasını denetler, çalışmaların verimli olması için gerekli tedbirler alır,

55- Belediye sağlık hizmetlerini en iyi şekilde organize eder,

56- Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar,

57- Müdürlük bütçesinin hazırlaması ve uygulamasını sağlar,

58- Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapar ve gizli sicil raporlarını tanzim eder,

59- Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırır,

60-Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunar,

61- Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yaparak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlar,

62- Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer’i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlar,

63- Çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütür, devam durumunu takip eder ve denetler, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlar,

64-Stratejik planın hazırlık çalışmalarında verilen görevlerin etkin biçimde sonuçlandırmak,

65- Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar,

66- Stratejik planlama ile müdürlüğüne verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar,

67- Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar,

 

B)Diğer Personel

        Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb. kriterize edilebilir etkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

1- Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedef, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonal, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir,

2- Başkanlığın amaçları ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,

3- Görev alanı içinde bulunan faaliyetler içinde uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

4- Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

5- Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

6- Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar ve yürütür,

7- Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

8- Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

9- Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler içinde kendini geliştirir,

10- İşbölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

11- Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

12-  İşleri en az maliyetle icra eder,

13- Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,

14- Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet eder,

15- Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, ve düzenli süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

16- Yönetimce alınan karaların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve uygulamasını sağlar,

17- Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

18-  Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dahilinde koordinasyonu kurar,

19- Çalışmalarında örnek tutum davranış sergiler,

20- Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

21- Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder,

22- Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,

23-Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,

24- Görev alanındaki faaliyetlerin durumu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

25- Herhangi bir amaçla yurt içi veya yurt dışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,

26- Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,   

27- Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat hükümlerine uygun davranır,

28- Görevlerin ifa ve icrasında, ilgili mer’i mevzuat hükümlerine uygun davranır,

29- Halk sağlığı konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesini sağlar,

30- Müdürlüğe ait ayniyat kayıtlarının ve demirbaş zimmetlerinin titizlikle tutulmasını sağlar,

31- Belediye sınırları içerisinde gerçekleşen ölüm olaylarında,10 gün içerisinde ölüm tutanaklarının tutulup gerekli bilgilerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi sağlar,

32- Sağlık İşleri Müdürlüğünde tüm hizmetlerin istenen kalitede ve memnuniyette yürütülmesini sağlar,

33- Kent sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan işyerlerini denetleyip gıda ve işyeri hijyenik alanında eğitim verir,

34- Görev alanıyla ilgili mer’i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine ilişkin tüm çalışmaları yapar,

35- Su ürünleri sabit perakende satış yerlerini ve sabit olmayan su ürünleri perakende satış yerlerini denetler,

36- Görevle ilgili her türlü yazışmaları yapar,

37- Umumi mahallerde halk sağlığına zarar veren etkenleri yok eder,

38- Hayvan nakil belgesi ve pasaportlarının onaylanması,

39- Gelen-giden evrak kayıt, evrak takip, dosyalama, ayniyat mutemedi, ambar, muhasebe işlemleri, bilgisayar iş ve işlemleri, ön mali kontrol yetkilisi, arşivleme, demirbaş, bu kayıtların ilgili makamlara ve nüfus dairesine bilgi verilmesini sağlar,

40- Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar,

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

MADDE 10-  Bu yönetmelik hükümleri; Şehitkâmil Belediye Meclisi’nin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Şehitkâmil Belediye Başkanı yürütür.

 

KAMU HİZMETLERİ ÇALIŞMA STANDARDI