Sosyal Yardım İşler Müdürü

                               

   T.C.

GAZİANTEP İLİ

ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  Şehitkâmil ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden; Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün, yetim, mülteci, öğrenci, şehit ve gazi aileleri, engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan kişilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni, nakdi ve hizmet yardımı gibi sosyal yardımların yapılmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik,  Şehitkâmil ilçesi sınırları dâhilinde yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu yardımlardan yararlananları ve yararlanacak durumda olanları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri,15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında

              a)Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

              b) Aşevi ve Çorba Evi:   Belediye bünyesinde, Şehitkâmil Belediyesi olarak veya Şehitkâmil Belediyesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin işbirliği ve katkılarıyla muhtaç kişilere sıcak yemek veya çorba hizmeti veren birimlerini,

              c) Ayni Yardım: Başvuru sahibinin belirlenen ihtiyacına ve muhtaçlığına göre; Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç-gereç, ilaç, iyileştirme amaçlı protez araç-gereçleri, çölyak hastaları için glütensiz un, makarna, engelliler için akülü ve aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri mal ve malzeme yardımı ve benzeri aracılığıyla yapılan, ayni yardımları,

              ç) Belediye: Gaziantep ili Şehitkâmil Belediyesini,

              d) Belediye Başkanı: Şehitkâmil Belediye Başkanını,

              e) Belediye Encümeni: Şehitkâmil Belediye Encümenini,

              f) Belediye Meclisi: Şehitkâmil Belediye Meclisini,

              g) Dar Gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin, Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde iki katını, diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi,

              ğ) Değerlendirme Kurulu: Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu

              h) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşularda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

              ı) Gerçekleştirme Görevlisi: Giderin gerçekleştirilmesi için ödeme emri belgesini düzenleyen ve Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiyi,

              i) Gıda Bankası: Belediye ile kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin işbirliği ve katkılarıyla yürütülen veya yürütülecek olan sosyal yardım mağazası veya mağazaları ile Belediye tarafından açılacak olan sosyal yardım mağazası veya mağazalarını,

              j) Harcama Yetkilisi: Sosyal yardım işleri müdürünü,  

              k) Hizmet Yardımı: Ayni ve nakdi yardımlar dışındaki diğer sosyal yardımları,

              l) Muhasebe yetkilisi: Mali hizmetler müdürünü,

              m) Muhtaçlık: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez.

              n) Müdürlük:  Şehitkâmil Belediyesi sosyal yardım işleri müdürlüğünü,

              o) Nakdi Yardım: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak olan para ya da para yerine geçebilecek banka kartı ve benzerini,

              ö) Net asgari ücret: Asgari geçim indirimi dâhil olmayan net asgari ücreti

              p) Risk grubu: Dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, yetim, düşkün engelliler ile deprem, yangın, sel   afetlerine  maruz kalan kişiler,

              r) Saysis: Sosyal yardım bilgi sistemini,

              s) Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak nakdi, ayni ve hizmet yardımlarını,

              ş) Şartlı Bağışlar: Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanmak üzere nakit olarak ve makbuz karşılığında Belediye veznesine, Belediye tahsilat bürolarına ve Belediyenin banka hesabına ödenen bağışları,

ifade eder.

 

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 5- (1) Belediye bu Yönetmelikte 5510 sayılı Kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan ayni yardımları kapsayacak şekilde sosyal yardımda bulunabilir. Sosyal yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır;

              a) Sosyal yardımlar kısmen ayni, kısmen nakdi ve kısmen hizmet yardımı şeklinde veya üç unsurda ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

              b) Sosyal yardımların yapılabilmesi için Belediye bütçesinde yeterli ödeneğin olması şarttır.   

              c) Sosyal yardım taleplerinin karşılanmasında; Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi ile başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

              ç) Bu Yönetmelik kapsamına giren sosyal yardımlar, Belediye tarafından veya Belediyenin denetim, gözetim ve işbirliğinde kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin ayni, nakdi ve benzeri bağışlarıyla da yapılabilir.

              d) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç; Şehitkâmil Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; ihtiyaç sahiplerinin, dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, yetim, düşkün, risk grubundaki kişiler ve engelliler ile deprem, yangın, sel vb. afetlere maruz kalan kişilerin bütçe imkânları dâhilinde yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, temizlik malzemesi, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri ile engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi ayni ihtiyaçlarını;  temizlik, taziye, yeni doğum, kişisel bakım gibi hizmet ihtiyaçlarını ve nakdi ihtiyaçlarını karşılayarak, temel nitelikteki sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olunmasıdır.

              e)Sosyal yardım, aynı evde yaşayan hane halkından sadece birine verilebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımlardan Yararlanma Usul ve Esasları

 

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen kişiler, Belediye tarafından yapılacak sosyal yardımlardan              yararlanabilir.

              a) Şehitkâmil ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün, engelli ve risk grubuna giren kişi ve aileler,

              b) Şehitkâmil ilçe nüfusuna kayıtlı veya kendisinin ikametgâhı Şehitkâmil ilçe sınırları içerisinde olan; Kamuya ait eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarından tam burslu eğitim gören yardıma muhtaç öğrenciler,

              c) Yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere maruz kalmış olup ayni, nakdi ve hizmet yardımına ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler.

 

Başvuru

MADDE 7-  (1) 6 ncı maddede sayılan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımdan yararlanabilmesi için müdürlüğe başvurması gerekir. Yardım için müracaat yapan kişiler inceleme birimi tarafından yapılacak tüm araştırmaları kabul etmiş sayılır.

              (2) Başvuru olmasa dahi, 6 ncı maddede sayılan kişiler için, basında yer alan, zabıta birimlerince, muhtarlıkça veya özel ve tüzel kişiler tarafından Belediyeye bildirilenlerin ihtiyaç sahibi olduğunun Müdürlük tarafından resen yapılacak inceleme üzerine tespit edilmesi halinde, ilgili kişinin rızası ile başvurusu yapılmış sayılır ve 8 inci maddede sayılan belgeler istenir.

              (3) Sosyal yardımlar için başvuran veya başvurmuş sayılan kişiler için müdürlük tarafından bilgi bankası oluşturulur.

              (4)  Müdürlüğün resen inceleme ve tespiti;

a)    Belediyenin bilgi kaynakları,

b)   Yardım derneklerinden, sivil toplum kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden alınan bilgiler,

c)    Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi kaynakları,

              ç) Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi Gıda Bankası Bilgi entegrasyonu vasıtası ile yapılabilir.

 

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 8- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir.

              a)Kişinin taşınmaz mal durumunu gösterir belge,

              b)Yardıma muhtaç olduğunu ihtiva eden dilekçe,

              c) T.C. Kimlik Numarası,

              ç) Müdürlükçe lüzum duyulan; sağlık kurulu raporu, gelir durumu, boşanma kararı, öğrenci belgesi, ihtiyacı ispat muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi belgesi,  eşi cezaevinde olanlar için cezaevi belgesi, denetimli serbestlikten faydalanan kişiler için denetimli serbestlik müdürlüğünden alınan denetimli serbestlik hizmet döküm belgesi

              d) Nakdi yardım talepleri için; sosyal yardıma konu olan muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten itibaren bu hususu Müdürlüğe bildireceği, bildirmediği takdirde muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten sonraki aldığı nakdi yardımları genel hükümlere göre yasal faizi ile birlikte geri ödeyeceği, gerçeğe aykırı bilgi, belge ve beyan verdiğinin tespit edilmesi halinde ise tespit tarihine kadar alınan tüm nakdi yardımları Belediye ye genel hükümlere göre yasal faizi ile birlikte geri ödeyeceğine dair taahhütname

              e) Yukardaki belgelere istinaden oluşturulan başvuru dosyasına Müdürlük personelinin yerinde yapmış olduğu sosyal tespit ve inceleme tutanağı eklenir.

 

Başvuruların incelenmesi

MADDE 9- (1)  Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda, başvuru veya durum tespit tutanağına istinaden belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişiler için sosyal inceleme raporu düzenlenir.

              (2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları ile istekleriyle ilgili olarak edinilen bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporu ekinde karara bağlanmak üzere, belirli periyotlarda Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

             

Değerlendirme kurulu

MADDE 10-(1) Değerlendirme kurulu, Belediye başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısı başkanlığında, sosyal yardım işleri müdürü, mali hizmetler müdürü, zabıta müdürü, kültür ve sosyal işler müdürü olmak üzere toplam 5 kişiden teşekkül eder.

              2) Kurul salt çoğunlukla toplanır kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

              3) Değerlendirme Kurulu, her hafta cuma günü ve gerekli olduğunda kurul başkanın çağrısı üzerine toplanır

              4) Değerlendirme kurulunun gündemi ve yazışmalarını müdürlük yürütür

              5) Değerlendirme kurulunun üyelerinin izinli, görevli, raporlu ve benzeri yasal mazeretlerle görevinde bulunmaması durumunda asli görevlerini vekâleten yürütenler kurul toplantılarına katılır

              6) Belediye başkanı gerekli görmesi halinde kurul üyelerini değiştirebilir.

 

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11- (1) Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

              a) Bütçe yılı içinde yapılacak ayni / nakdi, toplu gıda, barınma, yakacak, eğitim malzemesi vb. sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak; Belediyenin bu amaçla yaptığı yardımları, yardım başvurularını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek,

              b) 6 ncı maddeye uygun olarak sosyal yardım talebi ile müdürlüğe başvuran, başvurmuş sayılan veya müdürlük tarafından resen yapılan inceleme üzerine tespit edilen kişilerin durumlarını değerlendirerek sosyal yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, yapılacak yardımların türüne, miktarına, süresine, şekline ve tutarına ilişkin karar vermek,

              c) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardımlardan yararlanacak kişileri ve kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında görüş vermek,

              ç) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenilecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek,

              d) Belediye başkanının sosyal hizmet ve yardımlar ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardımlar

            Nakdi yardımlar

                                                                           

MADDE 12  (1)Belediye Şehitkâmil ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümüne yardımcı olabilmek amacı ile nakdi yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdi yardımların miktarı ve süresi Değerlendirme Kurulu tarafından nakdi muhtaçlık yardımı Değerlendirme kriterleri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Aylık olarak yapılacak nakdi yardım, net asgari ücret tutarını geçemez.

  (3)Şehitkâmil ilçesi sınırları içinde meydana gelen yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görenlere, net asgari ücretin 5 katı tutarına kadar Değerlendirme kurulu kararı ile nakdi yardım yapıla bilir.

 (4)Bu maddenin üçüncü fıkrası hariç olmak üzere nakdi yardım için müracaat eden ailenin aylık geliri, 2022 sayılı yasa çerçevesinde, engelli, engelli yakını, dul, yaşlı, ,asker maaşı ve evde bakım ücreti dahil olmak üzere, net asgari ücretin  % 60 ı kadar olması halinde nakdi yardım yapılmaz.

(5)Nakdi yardım yapılması karar verilen kişilere ödenecek miktar, nakit para veya banka kartı aracılığı ile yapılabilir

 

Yardım miktarları ve muhtaçlık dereceleri

MADDE 13-(1) Değerlendirme kurulu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme de aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınır.

a)    Ailenin geliri

b)   Evin durumu,

c)    Evin ısınma durumu,

ç)  Ailenin durumu,

d)   Nüfus sayısı

e)    Ailede öğrenim gören kişi sayısı,

f)    Ailenin sosyal güvencesi,

g)   Risk grubu durumu,

ğ)  Aile bireylerinin engellilik durumu,

h)   Farklı yardımlar alıp almadığı,

ı) Taşınır ve taşınmaz mal durumu,

i)     Ailede çalışabilecek birey durumu,

j)   Evin sergisinin genel durumu,

k) Sosyal inceleme görevlisi ve inceleme komisyonu kanaati.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kriterler dikkate alınarak hazırlanan ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Sosyal Yardım Kriterleri Puanlama Cetveline göre yapılan puanlama sonucunda yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, yapılacak yardımların türüne, miktarına, süresine, şekline ve tutarına Değerlendirme Kurulu tarafından karar verilir.  

 

          Ayni yardım

 

MADDE 14- 1) Şehitkâmil belediyesi sınırları içinde ikamet eden 5510 sayılı Kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün, risk grubu ve engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç kişilere; yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası,  hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç – gereç,  engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri ayni yardımlar yapılabilir.

(2) Ayni yardımlar, ihtiyaç sahibinin başvurusu veya başvurmuş sayılması veya Müdürlüğün resen yapacağı tespit ve rapora istinaden Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek sayı, içerik, miktar ve sürede yapılabilir.

(3) Ayni yardımlardan yararlanacak kişilerden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgeler istenir.

(4) Belediyeye dağıtılmak üzere bağışlanan ayni yardımlarda; Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Yardımcısı tarafından onaylanacak protokol veya Müdürlük tarafından düzenlenecek teslim tesellüm belgesi ile kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler, özel sağlık kuruluşları ile işbirliğine gidilebilir ayni yardıma ilişkin bağışlarını kabul edebilir.

(5) Ayni yardımlar bir defada, belirli aralıklarla veya devamlı olarak yapılabilir.

(6) Ayni yardımlar, alışveriş çeki, akıllı kart ve benzeri aracılığı ile de yapılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere kupon,  alışveriş kartı ve benzeri karşılığında ödeme yapılır.     

        

Ayni ve hizmet yardımlarında satın alma işlemleri

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE 15- (1) Ayni yardımlardan yararlanacaklara dağıtılmak üzere alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan ayni yardımlar, Müdürlük personeli ve araçlarıyla en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişilerle dağıtıma yönelik iş birliği yapılabilir.

(2) Ayni yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım belediye personeli tarafından veya belediye personelinin gözetiminde yapılır.

 (3) Ayni yardımların alınması ve dağıtılması işlemlerinin kaydı dijital veya evrak ortamında yapılır. Dağıtılacak ayni yardımlar Müdürlük deposu veya Müdürlük tarafından belirlenen başka bir yere konulması ve dağıtılması işlemleri teslim – tesellüm makbuzu veya belgesi ile yapılır.

(4) Ayni yardımlar hak sahibinin kendisine verilir.  Kendisinin Engelli, yaşlı, hasta vb. durumda olması nedeni ile Belediyeye ve Gıda Bankasına gelemeyecek durumda olan kişiler için ayni yardım, hak sahibinin kimlik fotokopisi ile başvuran aile fertlerinden birine veya birinci derece yakınına yapılabilir. Müdürlük tarafından hak sahibinin müracaat etmesi beklenmeden de evine gidilerek ayni yardım yapılabilir.

 

Hizmet yardımları

MADDE 16- (1) Belediye dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, yetim, düşkün ve engelli kişilerin ulaşımlarını, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının sağlanmasını,  evlerinin temizliği, bakım ve onarımını, sünnet, nikâh ve benzeri ile deprem, yangın, sel gibi afetlere maruz kalan muhtaç kişilere yönelik hizmetler yapılabilir. Hizmet yardımlarının sunulmasında; Belediyenin denetim, gözetim ve işbirliğinde, kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişilerin katkılarından da yararlanılabilir.

Hizmet yardımından yararlanacak kişilerden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgeler istenir.

 

 

 

 

Diğer sosyal hizmet ve yardımlar

 

MADDE 17-(1)  Vefa hizmeti gibi hizmetler; Şehitkâmil ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden, 65 yaş üstü, yaşlı, muhtaç kimsesiz vatandaşları kapsamaktadır.  Bu şartların bir veya birkaçını taşıyan vatandaşlar bu hizmetten yararlanabilir  . Düşkün veya yatalak kimselerdeninceleme komisyonu tarafından uygun görülüp, değerlendirme kurulu tarafından onaylanan vatandaşlara sunulur.  Vatandaşların evleri belirli periyotlarla temizlenebilir. Evde kişisel bakım hizmeti verilebilir.  

(2) Şehitkâmil ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden Hanede babanın olmaması  yani ölüm terk ediş-ayrılma-kayıp-cezaevi  durumunda yetim ailelere ve yetim çocuklara    yiyecek, giyecek, kırtasiye   ve     Sportif etkinlikler, Eğitim, seminer, Sosyal Etkinlik, Sosyal Aktivite, akademik destek, Psikolojik Destek, Gezi     yardımlarından faydalanmaları sağlanabilir.

(3) Belediyenin görev alanı içerisinde yeni çocuk sahibi olan ailelere Nüfus müdürlüğünden gelen liste doğrultusunda ayni yardımlar veya çeşitli hediyeler verilebilir.

(4) Belediyemiz ilçe sınırları içerisindeki cenaze sahiplerinin taziyelerinde  taziye yemeği, çay, şeker, çadır, masa, sandalye, elektrik malzemesi, ses sistemi hizmeti sunulabilir.

          (5) Soba zehirlenmelerine karşı belediyemize bağlı sosyal tesislerde ile aile merkezlerinde ve ilçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımıza karbon monoksit  CO gazı algılama ve alarm detektörü dağıtımı yapılabilir.

         (6) Belediyeye bağlı sosyal tesislerde ve aile merkezlerimizde, İlçe Müftülüğümüz ile yapılan Kur’an Kursuna devam eden yetişkinlere yönelik Kur’an-ı Kerim desteğinde bulunulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aşevi, Çorba evi ve Sosyal Market Mağazası

 

Aşevi ve çorba evi

MADDEe 18- Sosyal yardımlar şube müdürlüğüne bağlı olarak aşevi ve çorba evi faaliyetleri yürütülebilir. Aşevinde muhtaç kişilere dağıtılmak üzere günlük sıcak yemek veya sıcak çorba; çorba evinden vatandaşlara sıcak çorba üretilebilir veya hizmet alımı yöntemi ile yapılabilir.

 

 

Gıda bankası

MADDE 19- (1) Belediye bütçesinden alınan veya kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin bağışladığı yiyecek, giyecek, kırtasiye, ev eşyası, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç – gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç – gereçleri ile engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri mal ve malzemeler 5510 sayılı Kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere; Gıda Bankası Mağazası veya Mağazalarından veya Mağazaya ait depodan ihtiyaç sahibine verilir veya ikamet ettikleri adreslerine teslim edilir.

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Giderlerin Gerçekleştirilmesi

 

 

Ödeme yapılacak kişiler

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak nakdi yardım ödemeleri, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin  “ Ödemenin kimlere yapılacağı“ başlıklı 7’nci maddesine göre yapılır. 

 

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt Takip ve Kontrol

 

Kayıt, takip ve kontrol

MADDE 21- (1) Sosyal yardım işleri müdürlüğünün işlemlerinin yürütülmesinde uygulamanın takibi esastır. Müdürlük, sosyal yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Sosyal yardımlardan yararlandırılan kişinin muhtaçlık durumunun devam edip etmediği hususunun tespiti için rutin tekrar inceleme ve tespitler yapılabilir.

(3) Gerçeğe aykırı evrak verildiğinin ve yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir verilen nakdi yardımlar kanuni faiziyle birlikte tahsil edilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir. Ayıca kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde de yardımlar kesilir.

(4) Sosyal yardımlardan faydalanan kişinin; ölümü, muhtaçlığın kalkması ve Şehitkâmil Belediyesi sınırları dışına taşınması halinde yardım kesilir.

 

       YEDİNCİ BÖLÜM

       Son Hükümler

 

Sosyal yardım harcamalarında kullanılmak üzere yapılan şartlı bağışlar

MADDE22- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak makbuz karşılığında Belediye veznesinde, Belediye tahsilat bürolarına veya Belediye banka hesabına ödenen şartlı bağışlar; bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere kaydedilir. Bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. Bu bağışlar sosyal yardım harcamalarında öncelikli olarak kullanılır.

 

Yürürlük

MADDE 23- (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihi ile yürürlüğe girer.

 

 Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

SOSYAL YARDIM KRİTERLERİ PUANLAMA CETVELİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

 

KAMU HİZMETLERİ ÇALIŞMA STANDARDI