Kubilay BALCI
Emlak ve İstimlak Müdürü

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak

 AMAÇ

 

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Şehitkamil Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

 

MADDE 2- Bu yönetmelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, Müdürlük personelinin hizmetlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması ile ilgili çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

YASAL DAYANAK

 

MADDE 3- Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2942 ve 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 2981/3290 İmar Affı Kanunu, 4706 Hazineye Ait Malların Değerlendirilmesine ait Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu, 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

 

MADDE 4-

1- Emlak ve İstimlak Müdürü : Müdürlüğü yönetme ve temsil etme yetkisine sahip amirdir.

2- Teknik Elemanlar : Müdürlüğümüze ait işlemlere esas olmak üzere (kamulaştırma, hisse satışı, tahsisler, ihale, takas vb.) yer tespiti, bina değerlendirilmesi ve imar planına göre krokilerin hazırlanması.

3- Kalem Şefi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kayıt, yazışma ve bilgisayar işlemleri, dosya düzenlemesi ve diğer tüm kalem işlerinden sorumlu ve yürütülmesini sağlar.

4- Daktilo ve Bilgisayar Memurları : Müdürlük tarafından hazırlanan yazıları, tebligatları, daktilo etmek, birer suretini ilgili müdürlüklere ve kurumlara göndermekle görevlidir.

5- Takip Memuru : Tapu kayıtlarını çıkarmak, acil olan yazışmaları elden takip etmek.

6- Hizmetli : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve kaleminde günlük işlerini ve verilen görevlerini yapmakla görevlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

MADDE 5-

1- Belediyemiz mülkü taşınmazların envanterini tutmak ve güncelleştirmek.

2- İmar planımızda yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi, otopark, oyun alanı, spor alanı, Belediye Hizmet alanı, sosyal tesis alanı  vb. alana gelen kamu, vakıf ve şahıs mülkü taşınmazların mülkiyet problemlerini çözmek.

3- Kentsel Dönüşüm ve Gecekondu Kanunu kapsamında arsa ve konut üretmek, tahsis yapmak ve satmak.

4- Belediyemiz mülkü taşınmazların yasalar çerçevesinde değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

5- Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki Maliye Hazinesi ve Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların  yasaların öngördüğü şekilde Belediyemize devrini sağlamak.

6- Kamuya ve Vakıflara ait taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisini veya kiralanmasını yaptırmak.

7- Kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda Belediyemiz mülkü taşınmazların ( okul, sağlık ocağı, spor alanı, karakol, cami vb.) tahsislerini veya devirlerini yapmak.

8- Belediyemize ait lojmanların Kamu Konutları Kanunu uyarınca personellerimize tahsisini etmek.

 

BİRİMLER VE GÖREVLERİ

 

MADDE 6-

 

A- İSTİMLAK ŞEFLİĞİ :

 

1- İmar planımızda yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi, otopark, oyun alanı, spor alanı, Belediye hizmet alanı, sosyal tesis alanı vb. alana gelen kamu, Vakıf ve şahıs mülkü taşınmazların gerek 4650 ve gerekse 2942 Sayılı Yasalar kapsamında istimlak veya takasını yaparak Belediyemiz mülkiyetine geçirmek.

2- Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak Kentsel Dönüşüm ve 775 Sayılı Yasa kapsamında değerlendirmek üzere arsa ve toplu konut arsası üretmek için Maliye Hazinesine, Büyükşehir Belediyesine veya şahıslara ait taşınmazların 4706, 5216 ve 2942 Sayılı yasalar   doğrultusunda Belediyemiz adına tapu devirlerini sağlamak.

 

B- EMLAK ŞEFLİĞİ :

1- Belediyemiz mülklerinin envanterini tutmak ve devamlı güncelleştirmek.

2- Belediyemiz mülkü imar parseli taşınmazların 2886 ve 3194 Sayılı Yasalar kapsamında satışlarını yapmak.

3- Belediyemiz mülkü taşınmazlardan 775 ve 2981 Sayılı Yasalar çerçevesinde tahsisi yapılanların tapularını vermek.

4- Kentsel dönüşüm, toplu konut ve gecekondu önleme maksadıyla üretilen arsaların 5393 ve 775 Sayılı Yasalar kapsamında konut yapımcılarına (TOKİ, kooperatif, dar gelirliler vb.)  tahsis, satış veya daire karşılığı olarak vermek.

5- İmar planımızda kamu kurumlarına ayrılan alanlarda kalan (okul, sağlık ocağı , spor alanı, karakol alanı, cami vb.) taşınmazların yasalar çerçevesinde tahsis veya tapu devri işlemlerini yapmak.

6- Belediyemiz mülkü lojmanların 2946 Sayılı Yasa kapsamında personellerimize tahsisini yapmak.

7- Maliye hazinesi ve Vakıflar mülkü taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsislerini yaptırmak, kiralamak.

 

C- KİRA ŞEFLİĞİ :

 

1-      Belediye gayrimenkulleri üzerinde yapılan fuzuli işgallerin tespitini yapmak, gerekli tutanakları tutmak, tahliyeleri ile ilgili yasal süreci başlatarak takip etmek.

2-      Ecrimisil alacaklarıyla ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak, Şagilin ödeme yapmaması halinde tebligat ve tahliye işlemlerini yapmak.

3-      Belediyeye ait gayrimenkullerin kiralanması, özel ve tüzel kişilere ait gayrimenkullerin kiralama işlemlerini yapmak.

 

D- MUAMELET ŞEFLİĞİ :

 

1-      Tüm evrakların giriş-çıkış kayıtlarını yapmak.

2-      Tüm kurum içi, kurum dışı ve vatandaş talepleri ile ilgili yazışmaları yapmak ve takip etmek.

3-      Tüm evrakları dosyalayarak arşivlemek.

4-     Müdürlüğümüz personelleri ile ilgili işlemleri yapmak.

5-     Demirbaş ve ayniyat işlemlerini yapmak.

6-     Müdürlüğümüz ihtiyaç duyduğu araç gereçleri temin etmek.

 

YÜRÜRLÜK :

MADDE 7 : Bu yönetmelik hükümleri; Gaziantep Şehitkamil Belediye Meclis kararının kesinleşmesi ile yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME :

 

MADDE 8 : Bu yönetmelik hükümleri Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

Tanıtım : Müdürlük
Adres : Şehitkamil Belediyesi
Telefon
Fax
Web Adresi : www.sehitkamil.bel.tr
Email :

KAMU HİZMETLERİ ÇALIŞMA STANDARDI