Zeynep ÖZBAHÇİVAN
Kültür Sosyal İşler Müdürü

 

     BİRİNCİ BÖLÜM

  Kuruluş, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kuruluş

MADDE 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen  görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur

 

Amaç

MADDE 2.Bu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.  

 

Kapsam

MADDE 3.Bu Yönetmelik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

 

Dayanak

MADDE 4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 5. Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)      Başkan:  Şehitkamil Belediye Başkanı,

b)      Belediye: Şehitkamil Belediyesi,

c)      Başkanlık: Şehitkamil Belediye Başkanlığı,

d)      Büyükşehir: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

e)      Müdürlük:  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

MADDE 6- Müdürlüğün tanımı

         T.C. Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yürütür. Kültür, sanat, turizm, tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, eğitim, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent- ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekanların korunmasını sağlamak amacı ile görev yapar.

 

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 7 : Müdürlüğün Görevleri

7.1- Kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesi ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak. Bu bağlamda a) Konferanslar b) Paneller c) Açık oturumlar d) Seminerler        e) Sergiler f) Defileler g) Multi Vizyon ve Dia gösterileri h) Çeşitli konser ve gösteriler i) Beceri kazandırma ve Meslek edindirme Kursları ı) Tiyatro, sinema, fotoğrafçılık kursları ve gösterileri j) halk oyunları kursları k) Türk sanat müziği ve Türk halk müziği kursları l) Çeşitli kampanya ve törenler düzenlemek. Söz konusu organizasyonlara katılacak kişiler için gerektiğinde ulaşım, konaklama ve yemek giderlerini karşılamak.

7.2-İlçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; kültür merkezleri, gençlik merkezleri, tiyatrolar, konservatuarlar, gösteri merkezleri, müzeler, kreşler, anaokulları, aile eğitim merkezleri gibi sosyal tesisler açmak ve bu tesislerde gereken hizmetleri vermek.

7.3- Belediyemizin; kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, öğrencilerle, eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kültür ve sanat camiasıyla, kamu yararı gözeten derneklerle, vakıflar, federasyonlar, gençlerle, çocuk ve kadın örgütleriyle, spor klüpleriyle, meslek kuruluşlarıyla sosyal ve kültürel ilişkilerini geliştirmek, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalışma alanları oluşturmak. Proje sürecinde yada sonunda çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler ve düzenlemek.

7.4- Toplumda; sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliğin geliştirilmesini hedefleyen, sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliklerin bozulmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliştirmek.

7.5- Resmi ve dini bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek.

7.6- İlçe halkını belediyemizin sosyal ve kültürel çalışmaları hakkında bilgilendirmek, halkın kültür bilincini artırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe halkının sosyal ve kültürel çalışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla;

a-) Belediyenin basın yayın birimiyle koordinasyon halinde temel programlar organize etmek

b-) El ilanı, broşür, afiş, kitap, dergi,  kitapçık, günün teknolojik koşullarına uygun olarak, CD, DVD, USB ve kısa film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaların ilçe halkına, kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim ve öğretim kurumlarına, meslek kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, hemşehri derneklerine, yurt dışındaki temsilciliklerimize ve başkanlıkça uygun görülecek diğer yerlere dağıtımının yapılmasını sağlamak.

c-) Kültürel etkinliklerin duyurulması için her türlü afiş, vinil, CLP, Bilboard, megaliht, digibord, radyo yayını, yerel TV  kanallarında duyuruları yapmak

d-) Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemek.

e-) Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte  proje ve çalışma grupları oluşturmak, bu grupların ihtiyaç duydukları her türlü lojistik desteği vermek.

7.7- Memleketimize ve milletimize mal olmuş; edebiyatçılar, mütefekkirler, sanatçılar, sinema ve tiyatrocular, halk ozanları, spor ve bilim  adamları gibi milli ve manevi şahsiyetlerle ilgili olarak;

a-) Anma etkinlikleri düzenlemek,

b-)Eserlerini belediyemizin kültür yayını olarak yasal çerçevede çoğaltmak,

c-) Milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan kitap ve dergi bastırmak, CD veya kısa film hazırlatmak,

7.8- Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi  ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek.

7.9- İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla;

a-)Yurt içinde ve yurt dışında, milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan, ülkemizdeki yabancı kültür mirasını yansıtan ve yaşatan, dünya kültür mirası olarak kabul edilen, her türlü tarihi ve kültürel özellikli eser ve mekanları gezip görmek ve kültür alışverişinde bulunmak için geziler ve sosyal etkinlikler düzenlemek.

b-) Bu gezi ve sosyal etkinliklere ilçe halkının yanı sıra; kültür bakanlığı temsilcilerinin, il ve ilçe protokolünün, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, öğrencilerin  belediye personelinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşları ile Başkanlıkça uygun görülen diğer kişi ve kuruluşların katılmalarını sağlamak.

c-)Bu amaçla yapılacak olan programlarda başkanlık makamının uygun görüldüğü zamanlarda kokteyl düzenlemek, yemek daveti vermek,  ikramlarda bulunmak, kumanya ve su dağıtmak.  

7.10-İlçe halkının belediyeden sosyal ve kültürel beklentilerini, belediyenin sosyal ve kültürel hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak/yaptırmak.

7.11- İlçe halkının Eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda halkın bilgilendirilmesi bilinçlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenecek olan  sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlamak.

7.12- Yurt içi ve yurt dışındaki kardeş belediyelere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

7.13- Belediyemizin diğer birimleri tarafından; yapılacak olan proje ve etkinliklere; sahne, ses yayın cihazı, protokol çadırı, masa sandalye, uzman personel gibi ekip, ekipman ve malzeme desteği vermek.

7.14- Belediyemizin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri için sosyal proje ve etkinlik konseptini belirlemek, Ramazan etkinlikleriyle ilgili her türlü mal ve hizmet alımı ihalesini gerçekleştirmek.

7.15- İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık  ve kapalı mekanlarda sunmak. 

7.16- Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açmak.
7.17- Ailenin korunması ve parçalanmış ailelerin birleştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları düzenler,          aile merkezlerinde ailelerin korunması yönünde, konusunda uzman kişilerden destek alınarak (seminer, panel, toplantı vb.) eğitici çalışmalar yapmak.

7.18-  Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde  satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olur.

7.19-  Belirli gün ve haftalarda gereken duyarlılığı sergileyecek girişimlerde bulunur.
7.20-  Yaşlı ve engellilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.
7.21-  Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturma girişimde bulunulur.
7.22- Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit  etmek amacı ile kamu oyu yoklaması ve araştırması yapar veya yaptırır.
7.23- Toplu Sünnet ve Nikah Şöleni düzenler.
7.24- Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yaşlı ilkeleri çerçevesinde onların bağımsızlık, katılım, bakım, kendini geliştirme ve itibar gibi prensiplere dikkat ederek hizmetleri sunar.
7.25- Bakacak kimsesi olmayanları bakım ve barındırma girişimlerinde bulunur.
7.26- Yersiz, Yurtsuz olanlara iş bulmak bunlardan garip olup, çalışamayanları memleketine göndermek kimsesiz kadın ve çocukları koruma yönünde çalışmalar yapar.
7.27-  Göç, sosyal adaletsizlik, etik ve kültürel çatışma, ahlaki çöküntü, rüşvet ve yolsuzluklar, kültürel yozlaşma, hızlı nüfus artışı, sosyal etkinliklerin azlığı gibi sosyal sorunların tespiti yönünde araştırma, anket, kamu oyu yoklaması gibi çalışmalar yapar.
7.28-  Sosyal Hizmet alanında gönüllü katılım anlayışı ile çalışacak esaslar belirleyerek verimliliği arttıracak girişimlerde bulunur.
7.29-  Evde bakım üniteleri, tedavi yöntemleri gibi etkinlikler için çalışmalar yapacak esasları belirler.
7.30- Ailenin  korunması yönünde eğitici çalışma programları hazırlar.
7.31- Yangın ve doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olur.
7.32- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneğin kullanılmasını gerçekleştirir.
7.33-Evlendirme memurluğunun çalışmalarının yürürlükteki mevzuata uygun olmasını sağlamak. Gelenek ve göreneklerimize uygun olarak nikahı kıyılacak çiftlere hediye verebilir.

7.34-İlçemizdeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Etüt eğitim merkezleri açmak ve bu eğitim merkezlerinden öncelikle dar gelirli ailelerin çocuklarının, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının, yetim yada öksüz çocukların, engelli öğrencilerin istifade edebilmelerini sağlamak.

7.35-İlçemizde; okuryazarlığı olmayan, eğitim ihtiyacı ve isteği olan, açık ilköğretim veya açık orta öğretim dersleri konularında eğitim desteği almak isteyen kadınlarımıza, gençlerimize hizmet vermek.

7.36-İlçe halkına yönelik olarak; meslek edindirme, el beceri kursları, hobi, yabancı dil, bilgisayar, kişisel gelişim, drama, müzik, spor,  v.b. alanlarda kurslar düzenlemek. Kurs sürecinde ve sonunda çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler düzenlemek.

7.37-Meslek Edindirme Kurslarının, Etüt Eğitim Merkezlerinin, Anne Merkezlerinin, Spor Okullarının, Yaz Kurslarının ve Halk Kurslarının; her türlü demirbaş, alet edevat ve sarf malzemeleri ile öğretmen, usta öğretici, personel, araç gereç ve eğitim materyali ihtiyacını yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde temin etmek.

7.38-Okulların yaz tatili döneminde, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak; eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat alanlarında yaz kursları açmak. Kurs sürecinde ve sonunda gerek il ve ilçe merkezinde gerekse il dışında çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler düzenlemek.

7.39-İlçemizdeki eğitim ve öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına her türlü eğitim materyali desteğinde bulunmak.

7.40-Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yaparak; ilçe halkına, gençliğe ve kadınlara yönelik sohbetler, seminerler, konferanslar, paneller ve sempozyumlar düzenlemek.

7.41-Başarılı öğrencileri teşvik edici ödül vermek.

7.42-Anne ve babası çalışan çocukların okul öncesi dönemlerindeki eğitimlerine katkıda bulunmak için kreş veya sosyal tesislerde aile merkezleri adı altında açılan anasınıflarına anneleri ile birlikte gelen 3-6 yaş arası çocukların eğitim almaları sağlamak.

7.43-Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ile okuma salonları açmak.

7.44-Engellilerin ve madde bağımlıları tedavisi ve topluma kazandırılması yönünde çalışmalar yapmak ve mekan tahsis etmek, rehabilitasyon merkezi açmak ve işletmek. Sokak çocuklarını  topluma kazandırmaya yönelik projeler üretmek, söz konusu çocukların eğitim alabilmelerine yardımcı olmak.

7.45-Sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi amacıyla; sportif faaliyetlerde bulunmak, spor okulları ve kurslar açmak, bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak,  gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek, düzenlenen yarışma ve turnuvalara katılmak, dereceye girenlere kupa ve ödüller vermek. Yaz spor kursları açmak

7.46-Sporun teşvik edilmesi ve geniş kitlelere ulaşımının sağlanması amacıyla amatör spor klüplerine yardımlarda bulunmak.

7.47- İlçedeki işsizliği azaltmak, istihdama katkı sağlamak ve işgücü kalitesini artırmak amacıyla;    öncelikle ilçede ihtiyaç olan ve kolay öğrenilebilen iş kollarında Meslek edindirme kursları açmak ve bu kurslardan öncelikle işsizlerin, kadınların ve engellilerin istifade edebilmelerini sağlamak.

 

7.48- Kültürümüzün bir parçası olan kutnu kumaş, bakırcılık, sedefçilik, Antep işi vb. yöresel değerlerimizin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla her türlü çalışmayı yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KURULUŞ VE YÖNETİM PLANI, MÜDÜRLÜK GÖREV VE YETKİLERİ

KURULUŞ VE YÖNETİM PLANI

MADDE 8: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve büroları aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.

8.1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

8.2- Kalem Bürosu

8.3- Kültürel Mekanlar koordinasyon Bürosu

8.4- Kültürel Etkinlikler Bürosu

8.5- Evlendirme İşleri Bürosu

 

MADDE 9:  Müdür Görev ve Yetkileri

9.1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

 

9.2-.Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve birinci derece imza yetkinse sahiptir.

 

9.3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1.  Disiplin amiridir.

 

9.4- Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyon sağlar.

 

9.5- Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

 

9.6- Belediyemize dış ve iç kurumlardan, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.

9.7- Gençlerin eğitim, kültür, bilim, sanat ve spor dallarında desteklenmesi amacıyla düzenleneceği yarışmaların organizasyonlarını gerçekleştirir.

9.8- Vatandaşlar arasındaki iletişimin, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenler.

9.9- Halkın sinema, tiyatro, festival ve sanatsal etkiliklere olan ilgisini artırmak amacıyla organizasyonlar yapar.

9.10- Halkın eğitim ve kültür seviyesini artırmak maksadıyla kurs, panel, açıkoturum, sempozyum, seminer, toplantı vb etkinlikler düzenler.

 

MADDE 10:  Müdürlük Kalem Birimi

10.1- Müdürlüğe gelen-giden bütün evrakı Kültür ve Sosyal işler Müdürüne çıkararak havalesini yaptıktan ilgili personele tebliğini yapar, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlar ve cevap verilmesini sağladıktan sonra arşivlenmesini yapar.

10.2- Müdürlük personelinin sağlık, izin, özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlenmesini yapar.

10.3- Taşınır kayıt kontrol işlemlerini yapar. Demirbaş kayıtlarını tutar, ekonomik ömrünü tamamlayan mallarının demirbaş düşümlerini yapar.

10.4- Belediyemize müdürlüğümüzle ilgili olarak gelen dilek ve şikayetler ile e-mail adresine gelen e-mailleri kontrol eder ve süresinde cevap verilmesini sağlar.

10.6- Müdürlük bütçesini hazırlar, her türlü ödeme dosyalarını düzenler gereği yapılmak üzere  Mali hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

 

MADDE 11: Kültürel Etkinlikler Birimi

11.1- Müdürlüğümüzce düzenlenecek olan  a) Konferanslar b) Paneller c) Açık oturumlar d) Seminerler e) Sergiler f) Defileler g) Multi Vizyon ve Dia gösterileri h) Çeşitli konser ve gösteriler i) Beceri kazandırma ve Meslek edindirme Kursları ı) Tiyatro, sinema, fotoğrafçılık kursları ve gösterileri j) halk oyunları kursları k) Türk sanat müziği ve Türk halk müziği kursları l) Çeşitli kampanya ve törenler için gerekli organizasyon hazırlıkları yapmak.

11.2- Organizasyonların duyurusunu sağlamak ve bunun için gerekli afiş, broşür, cd, tanıtım filmi vb. dokümanların hazırlanmasını sağlamak.

11.3- Organizasyonlar için bilet hazırlamak, davetiye göndermek ve rezervasyon taleplerini almak. 

MADDE 12: Kültürel Mekanlar Koordinasyon Birimi

12.1- Kültür ve Kongre Merkezi, havuzlar, spor ve aile merkezi ile kütüphane vb yerlerde yapılacak faaliyetlerin takibini ve organizasyonunu yapmak.

12.2- Kültür ve Kongre Merkezi, havuzlar,  spor ve aile merkezi ile kütüphane vb yerlerde görev yapan personelin mesai saatlerinin takibini yapmak, performanslarını rapor haline getirip Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bildirmek.

12.3- Kültür ve Kongre Merkezi, havuzlar ve aile merkezi ile kütüphane vb yerlerde kurumuza yönelik yapılan dilek, istek ve şikâyetleri rapor haline getirip Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bildirmek.

12.4- İlçemizin ihtiyaç duyacağı kütüphane, spor salonu, bilgi evi, etüt merkezi, kültür merkezi vb. yerlerin tespitini yaparak bu mekanların ilçemize kazandırılması için gerekli raporu düzenleyerek Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bildirmek.

 

MADDE 13- Evlendirme İşleri Birimi

 

13.1- Resmi nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin

edilmesini sağlamak.

 

13.2- Başvuranlar hakkında mer’i mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak.

 

13.3- İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru

sahiplerine nikâh günü vermek, Belediye Başkanı’nın yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak.

 

13.4- Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek.

 

13.5- Şehitkamil Belediyesi Evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek.

 

13.6- Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.


MADDE 14-  Müdürün Sorumluluğu

Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcıları ile Belediye Başkanına karşı sorumludur.

MADDE-15 Koordinasyon

15.1- Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

15.2- Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; yazıyı tanzim eden personelin, Müdürün ve Başkan Yardımcısının parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

15.2- Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğünden veya Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden görüş alınabilir.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

MADDE 16- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

     16.1- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

     16.2- 5393 sayılı Belediye Kanunu,

     16.3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

     16.4- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

     16.5- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

     16.6-  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

     16.7-  4857 sayılı İş Kanunu,

     16.8-  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

     16.9-  6245 sayılı Harcırah Kanunu,

     16.10- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

     16.11- İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

 

MADDE 17- Yürürlük

Bu yönetmelik hükümleri Şehitkamil Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 18- YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümleri Şehitkamil Belediye Başkanı yürütür.

 

Tanıtım : Müdürlük
Adres : Şehitkamil Belediyesi
Telefon
Fax
Web Adresi : www.sehitkamil.bel.tr
Email :  zeynepozbahcivan@sehitkamil.bel.tr