Veysel TOKSOY
Basın Yayın  Müdürü

Basın-Yayın Müdürlüğü Olarak Amacımız;

Amaç

MADDE 1-Bu yönetmeliğin amacı, Şehitkamil Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’ nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-Bu Yönetmelik, Şehitkamil Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’ nü kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 15/b,18/m maddelerine istinaden hazırlanmıştır

 

Tanımlar

MADDE 4-Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Başkan                    : Şehitkamil Belediye Başkanını

b)Belediye                  : Şehitkamil Belediyesini

c)Belediye Encümeni:  Şehitkamil Belediye Encümenini

ç)Belediye Meclisi      : Şehitkamil Belediye Meclisini

d)Karar                       : Şehitkamil Belediyesi Meclis ve Encümen Kararını

e)Müdürlük                 : Şehitkamil Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nü

f)Personel                    : Şehitkamil Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünde görev yapan tüm personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Bağlılık ve Denetim

Teşkilat Yapısı

MADDE 5-(1) Basın Yayın Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

a)Müdür
b)Memurlar
c)İşçiler


(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

a)Basın Yayın Servisi

 

Bağlılık

MADDE 6-(1)Basın Yayın Müdürlüğü çalışmalarını Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak yürütür.

 

Denetim

MADDE 7-(1)Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Belediye Başkanı veya yetkilendirdiği Başkan yardımcısı tarafından denetlenir.

(2)Müdürlük, Başkanın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür.

(3)Basın Yayın Müdürü birimi ile ilgili iş ve işlemleri her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE 8-(1)Yazılı ve görsel basında Şehitkamil Belediyesi ile ilgili çıkan günlük haber ve yorumları takip etmek. Kupürlerle basından özetler tasnif edip, Başkanlık Makamını bilgilendirmek ve haberleri değerlendirmek. Cevaplanması gereken haberlerle ilgili olarak Başkanlık Makamının onayı ile gerekli açıklamaları yapmak.

(2)Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları ile (gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar gibi)  iletişimini sağlamak.

(3)Belediyenin yapmış olduğu sosyal ve kültürel etkinlikler ile diğer faaliyet ve hizmetlerini kamuoyunu duyurmak maksadıyla, basın kuruluşlarını, basın bültenleri ve basın bildirileri ile bilgilendirmek.

(4) Belediye tanıtım ve faaliyetleri ile ilgili kitap-broşür gibi yayınlar hazırlamak

(5) Belediye ve başkanlığın basın bültenlerinin hazırlık ve organizasyonlarını yapmak

(6) Basın bültenlerinin arşivlenmesini yapmak

(7) Kamu Kurum ve Kuruluşları, dernekler, vakıflar, federasyonlar, kulüpler, sivil toplum kuruluşları, Üniversiteler ve eğitim - öğretim kurumları ile işbirliği yaparak; sohbetler, seminerler, konferanslar, kongreler, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar, multi vizyon ve dia gösterileri, çeşitli konser ve gösteriler, fotoğrafçılık kursları ve gösterileri, sosyal sorumluluk projeleri, basın toplantısı, çeşitli kampanya ve törenler düzenler. Bu faaliyetlerle ilgili duyuru, ilan yapabilir. Kitap, dergi ve broşür bastırabilir, CD veya kısa film hazırlatabilir, gerektiğinde hediyeler verebilir.

(8) Belediye Faaliyetlerinin yer aldığı faaliyet bülteninin 2 aylık periyotlarla hazırlamak, bastırmak ve dağıtımını sağlamak.

(9) Toplumsal duyarlılığı arttırmak vatandaşı doğru bilgilendirmek ve biliçlendirmek amacıyla çeşitli konularda afiş, el kitapçığı broşür rehber gibi çalışmalar yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırmasını sağlamak.

(10) Yıllık Faaliyet bülteni hazırlatmak, bastırmak ve dağıtımını yapmak.

(11)Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yapmak veya yaptırmak. Elde edilen materyalleri arşivlemek ve ihtiyaç duyan birimlerin kullanımına sunmak.

(12)Yıl içerisindeki kamera çekimlerinden derlenen görüntülerle belediyenin tanıtım CD’lerini yapmak ya da yaptırmak. Gerekli görülen görüntülerle ilgili prodüksiyon çalışmalarını yürütmek.

(13)Belediye hizmetleri ve gerekli duyuruların belediye Web Sitesinde yayınlanmasını sağlamak.

(14)Belediye Başkanı adına tüm tebrik, taziye, telgraf ve kutlama mesajlarının metinlerini yazmak ve Başkanın onayını aldıktan sonra zamanında ilgililerine gönderilmesini sağlamak.

(15)Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla, kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak.

(16)Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek ortam, araç-gereç ve teknolojiyi belirlemek ve temini için gerekli işlemleri yapmak.

(17)Müdürlük adına gelen bütün evrakları teslim almak ve gecikmeye mahal vermeyecek sürede gelen evrak kayıt defterine kayıtlarını gerçekleştirmek.

(18)Gelen-giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale işlerini yapmak ve gelen belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını kurarak dosyalama işlemini yapmak.

(19)Öncelik sırasına göre kurum içi, kurumlar arası ve diğer yazışmalarını yapmak ve takip etmek. Karar ve yazıların örneklerini çıkararak mevzuata uygun arşivlemek.

(20)Başkanlık Makamı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin basın yayın kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış seçenekleri, ilgili birimleri koordine ederek uygulamak.

(21)Belirli gün ve haftalarda gerekli duyarlılığı sergileyecek girişimleri organize etmek, topluma mal olmuş şahsiyetler ve olaylarla ilgili etkinlikler düzenlemek.

(22)Belediye birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetler çerçevesinde; açılış, temel atma, tören ve vb. organizasyonlar düzenleyerek gereğini yerine getirmek,  kamuoyunun hizmetlerden haberdar olmasını,  faaliyetlere katılımını sağlamak.

(23)Belediyenin diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştireceği projelerin halkımıza ve kamuoyuna duyurulması için basın toplantıları organize etmek.

(24)Belediyenin E-Devlet projelerine entegrasyonunu sağlamak için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 9-(1)Bu yönetmeliğin 8’ncı maddesinde yazılı müdürlüğe ait görevlerin zamanında, etkin ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak

(2)Müdürlük personeli arasında uyum, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, çalışmaları izlemek ve denetlemek.

(3)Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek.

(4)Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlüğü ile ilgili hedefleri gerçekleştirmek

(5)Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapmak.

(6)Basın Yayın Müdürü görevlerin yerine getirilmesinde Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

Basın Yayın Servisinin görevleri

MADDE 10-(1)Yazılı ve görsel basında Şehitkamil Belediyesi ile ilgili çıkan günlük haber ve yorumları takip etmek. Kupürlerle basından özetler tasnif edip, Başkanlık Makamını bilgilendirmek ve haberleri değerlendirmek. Cevaplanması gereken haberlerle ilgili olarak Başkanlık Makamının onayı ile gerekli açıklamaları yapmak.

(2)Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları ile (gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar gibi)  iletişimini sağlamak.

(3)Belediyenin yapmış olduğu sosyal ve kültürel etkinlikler ile diğer faaliyet ve hizmetlerini kamuoyunu duyurmak maksadıyla, basın kuruluşlarını, basın bültenleri ve basın bildirileri ile bilgilendirmek.

(4) Belediye tanıtım ve faaliyetleri ile ilgili kitap-broşür gibi yayınlar hazırlamak

(5) Belediye ve başkanlığın basın bültenlerinin hazırlık ve organizasyonlarını yapmak

(6) Basın bültenlerinin arşivlenmesini yapmak

(7)Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yapmak veya yaptırmak. Elde edilen materyalleri arşivlemek ve ihtiyaç duyan birimlerin kullanımına sunmak.

(8)Yıl içerisindeki kamera çekimlerinden derlenen görüntülerle belediyenin tanıtım CD’lerini yapmak ya da yaptırmak. Gerekli görülen görüntülerle ilgili prodüksiyon çalışmalarını yürütmek.

(9)Belediye hizmetleri ve gerekli duyuruların belediye Web Sitesinde yayınlanmasını sağlamak.

(10)Belediye Başkanı adına tüm tebrik, taziye, telgraf ve kutlama mesajlarının metinlerini yazmak ve Başkanın onayını aldıktan sonra zamanında ilgililerine gönderilmesini sağlamak.

(11)Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla, kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak.

(12)Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek ortam, araç-gereç ve teknolojiyi belirlemek ve temini için gerekli işlemleri yapmak.

(13)Müdürlük adına gelen bütün evrakları teslim almak ve gecikmeye mahal vermeyecek sürede gelen evrak kayıt defterine kayıtlarını gerçekleştirmek.

(14)Gelen-giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale işlerini yapmak ve gelen belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını kurarak dosyalama işlemini yapmak.

(15)Öncelik sırasına göre kurum içi, kurumlar arası ve diğer yazışmalarını yapmak ve takip etmek. Karar ve yazıların örneklerini çıkararak mevzuata uygun arşivlemek.

(16)Başkanlık Makamı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin basın yayın kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış seçenekleri, ilgili birimleri koordine ederek uygulamak.

(17)Belirli gün ve haftalarda gerekli duyarlılığı sergileyecek girişimleri organize etmek, topluma mal olmuş şahsiyetler ve olaylarla ilgili etkinlikler düzenlemek.

(18)Belediye birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetler çerçevesinde; açılış, temel atma, tören ve vb. organizasyonlar düzenleyerek kamuoyunun hizmetlerden haberdar olmasını,  faaliyetlere katılımını sağlamak.

(19)Belediyenin diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projelerinin halkımıza ve kamuoyuna duyurulması

(20)Belediye hizmetlerinin tanıtımı amaçlı gazete, dergi vb. yayın organlarına ilan verilebilir.

(21)Belediye hizmetlerinin tanıtımı amaçlı Film, CD, DVD, Broşür, Vinil, Afiş, Bilboard, CLP, Megaliht vb. baskı, askı ve çoğaltımını yapmak.

(22)İlçe halkını belediyemizin sosyal ve kültürel çalışmaları hakkında bilgilendirmek, halkın kültür bilincini artırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe halkının sosyal ve kültürel çalışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla;

a. Belediyenin basın yayın birimiyle koordinasyon halinde temel programlar organize etmek

b. El ilanı, broşür, afiş, kitap, dergi,  kitapçık, günün teknolojik koşullarına uygun olarak, CD, DVD, USB ve kısa film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaların ilçe halkına, kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim ve öğretim kurumlarına, meslek kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, hemşehri derneklerine, yurt dışındaki temsilciliklerimize ve başkanlıkça uygun görülecek diğer yerlere dağıtımının yapılmasını sağlamak.

c. Belediye etkinliklerin duyurulması için her türlü afiş, vinil, CLP, Bilboard, megaliht, digibord, radyo yayını, yerel TV  kanallarında duyuruları yapmak

d. Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemek.

e. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte proje ve çalışma grupları oluşturmak, bu grupların ihtiyaç duydukları her türlü lojistik desteği vermek.

(23)Memleketimize ve milletimize mal olmuş; edebiyatçılar, mütefekkirler, sanatçılar, sinema ve tiyatrocular, halk ozanları, spor adamları gibi milli ve manevi şahsiyetlerle ilgili olarak;

 a. Anma etkinlikleri düzenlemek,

b. Eserlerini belediyemizin kültür yayını olarak yasal çerçevede çoğaltmak,

c. Milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan kitap ve dergi bastırmak, CD veya kısa film hazırlatmak,

(24) Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi  ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek.

Basın Yayın Servis sorumlusu ve çalışanların görev yetki ve sorumluluğu
MADDE 11-
(1) Basın Yayın sorumlusu ve servis çalışanları yönetmeliğin 10’ncu maddesinde yazılı görevlerin yerine getirilmesinde yetkili ve görevlidirler.

(2)Servis çalışanları görevlerini yerine getirmekten müteselsilen servis sorumlusu ve Basın Yayın Müdürüne karşı sorumludurlar.

 

Bilgi İşlem Servisinin görevleri

MADDE 12-(1)Belediyenin E-Devlet projelerine entegrasyonunu sağlamak için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak.

(2)Belediye içi birimler arası ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında data iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak.

(3)Belediye içi birimler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere iç haberleşme sistemi oluşturmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Koordinasyon

MADDE 13-(1)Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

(2)Müdürlüğün Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, kamu kurum ve kuruluşları ile yapacağı yazışmalar Belediye Başkanının veya yetkilendirdiği Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

İşbirliği

MADDE 14-(1)Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

(2)Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı, belge ve zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(3)Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

   BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük
MADDE 15-
(1)Bu yönetmelik,  Şehitkamil  Belediye Meclisi’nin kabulü ve www.sehitkamil.bel.tr internet adresinde yayınlandığı tarihi takip eden ilk iş günü yürürlüğe girer.

Tanıtım : Müdürlük
Adres : Şehitkamil Belediyesi
Telefon
Fax
Web Adresi : www.sehitkamil.bel.tr
Email :  basinyayin@sehitkamil.bel.tr