M.Zeki ÖĞÜCÜ
                                                             Makine ikmal Bakım ve Onarım Müdürü

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüzün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Şehitkamil Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - Şehitkamil Belediye Meclisi kararı ile kurulmuş olan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Şehitkamil Belediye Başkanını,
b) Belediye: Şehitkamil Belediyesini
c) Belediye Meclisi: Şehitkamil Belediye Meclisini
d) Başkan Yardımcısı : Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısı
e) Müdürlük: Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü,
f) Müdür: Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürünü,
g) Çalışan Personel: Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat
MADDE 5 - (1) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür, memur, sözleşmeli ve işçi personelden oluşur.
                     (2) Birimleri iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır.
a) Şehitkamil Belediyesine ait taşıt ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek,
b) Şehitkamil Belediyesinin faaliyetlerine uygun olarak planlanan ve tasarlanan üretim ve imalatları gerçekleştirmek,
c) Şehitkamil Belediyesinin faaliyetlerine uygun olarak organizasyon şemasındaki tüm Müdürlüklere lojistik destek sağlamak,
d) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü emrinde çalışan teknik personele mesleki ve güvenlik eğitimlerinin verilmesi, beceri ve kabiliyetlerinin artırılması,
e) Belediyemize ait tüm araçların egzoz emisyon muayeneleri ve her türlü trafik tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

f) Belediyemize ait ekonomik ömrünü dolduran demirbaş taşıt, iş makinesi ve makinelerin hurdaya ayrılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
g) Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli olan mal ve hizmet alımlarının Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak temin edilmesini sağlamak,

ğ) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen tüm giderlerin harcama yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesini ve ödeme evrakı tasnif edilmesini sağlamak,
h) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü işyeri çalışma sahasının, sosyal tesislerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına  uygun hale getirilmesini sağlamak,
ı) İşyeri güvenliğini ve emniyetini sağlamak,
j) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün ihtiyacı olan malzemelerin uygun bir şekilde depolanıp, korunması, sevk ve kontrolünün sağlanması,

Müdürün Görevleri
MADDE 7 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
e) Personel arasında görev dağılımı yapar.
f) Müdürlükte çalışan memur sözleşmeli, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir.
i) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar.
j) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün Yetkileri
MADDE 8 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,
d) Disiplin Amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve Makamın onayına sunma yetkisi,
h) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
i) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
j) Başkanlık Makamı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 9 - Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ve Başkana karşı sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 10 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 11 - Bu Yönetmelik hükümleri; Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü yürütür.