ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK) KANUNU

AYDINLATMA METNİ

 

     Bu aydınlatma metni, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şehitkamil Belediyesi olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kanunu’un “ Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı  10. maddesi gereğince hazırlanmış olup, bilgilendirme amaçlıdır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda veri sorumlusu ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ tarafından işlenecektir. Şehitkamil Belediyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

     Vatandaşlarımıza ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim, finans, sağlık bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, özlük, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri vs. kategorilerinde yer alan kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca; hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, vatandaş ilişkilerinin yöneltilmesi ve yürütülebilmesi, vatandaş taleplerinin karşılanabilmesi gibi kapsamlarda aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

       -Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi amacıyla,

       -Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

       -Çağrı merkezi kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek amacıyla,

       -Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek amacıyla,

       -Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek amacıyla,

       -İnternet ortamında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sağlamak amacıyla,

       -Vatandaşlarımıza daha iyi belediyecilik hizmetleri verebilmek, yurttaşlarımızın lehine iş süreçlerini geliştirebilmek amacıyla,

       -Yurttaşlarımızdan gelen belediyecilik hizmetleri ile ilgili vatandaş şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, sorunları çözebilmek amacıyla ,

       -İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak amacıyla,

       -Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla,

       -Sendikal haklarla ilgili olarak çalışanların lehine olacak şekilde sendikal haklardan çalışanlarımızın faydalanmasını sağlamak amacıyla,

       -Hizmet binalarımız, parklarımız içinde güvenlik kameraları marifetiyle bina, tesis, park gibi yerlerde kamera görüntüleri kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek için alınmaktadır.

2. Kimlerle ve Hangi Amaçla Aktarabileceği

     Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıda belirtilen kuruluşlara aktarılabilmektedir:

       -Şehitkamil Belediyesi şirketi ve iştiraklerine,

       -İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

       -Acil tıbbı müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,

       -Anlaşmalı olduğu bankalara,

       -Yurt içinde hizmet alınan üçüncü kişilere,

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

     Şehitkamil Belediyesi, kişisel verilerin aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, kağıt veya elektronik ortamda, ilgili kanunlara uygun olarak görevlendirme, atama, işe giriş anında ve istihdam sürecinde toplamaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (2) nci fıkrasında öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5 inci maddesinin (2) nci fıkrası ve 6 ncı maddesinin (3) üncü fıkrasında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel veriler:

       -Kağıt ortamında veya elektronik ortamda yayınlanan iş başvuru formları ile,

       -Kamu veya özel istihdam kuruluşlarının web sayfaları üzerinden online başvuru ile,

       -İlgili kişilerin Şehitkamil Belediyesi’ne elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları belgeler ile,

       -Kamu kurumları bilgi teknolojileri uygulamalarından alınan veriler ile,

       -Şehitkamil Belediyesi tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla,

       -Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile,

       -Şehitkamil Belediyesi’nin çalıştığı işe alım şirketleri, sağlık kontrolleri yapan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, bankalar dahil üçüncü taraflar aracılığıyla,

       -İstihdam sağlayan kamu kuruluşları aracılığıyla,

       -Şehitkamil Belediyesi şirketleri ve iştirakleri aracılığı ile toplanmaktadır.

     Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise;

       -Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

       -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

       -Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

       -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması.

4. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

     Kişisel veri sahiplerinin haklarına ilişkin talepleri aşağıda düzenlenen yöntemlerle Belediyemize iletilmesi durumunda, Belediyemiz ilgili talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet getirmesi halinde, belediyemiz tarafından kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

       -Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

       -Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

       -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

       -Yurtiçinde ve yurtdışına kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

       -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlemiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

       -KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen KVK Kanunu’nun 7. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

       -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

       -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’ nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen (Kanunun 11. maddesi) hakları kullanmak ile ilgili talebi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Belediyemiz veri sorumlusuna iletebilecektir.

   Yukarıda belirtilen hakları kullanmak isteyen kişisel veri sahipleri, başvuruda,

       -Adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

       -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

       -Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi

       -Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

       -Talep konusu bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 6. maddesi (başvuruya cevap) hükmüne istinaden işlem yapılacaktır.