Serkan ALTUNYURT
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

 

MADDE 1 : AMAÇ

Bu Yönetmelik, Şehitkamil Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün hizmet türü ve işleyişiyle ilgili esasları, personelin görev, yetki ve çalışma sorumluluklarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

MADDE 2: KAPSAM

Bu yönetmelik, Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Günün gelişen ve değişen koşullarına göre düzenlemelerin yapılabileceği bu yönetmelik, müdürlüğün ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları da dahil çalışma esaslarını kapsar.

MADDE 3: DAYANAK

Bu yönetmelik,  5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına  İlişkin Esaslar” ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

MADDE 5: TANIMLAR

Bu yönetmelikte geçen;

Belediye                      : Şehitkamil Belediyesini,

Başkanlık Makamı      : Şehitkamil Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı      : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

Müdürlük                    : Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

Müdür:                        : Temizlik İşleri Müdürünü,

Birim                           : Müdürlüğe bağlı alt birimleri

Personel                                  : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

 

Müdürlüğün Tanımı:

Temizlik İşleri Müdürlüğü;

Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam için;

(1) İlçemizde evsel nitelikli katı atıkların ve geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesi,

(2) İlçemizde sağlıklı bir yaşam ve temiz çevrenin oluşturulması, çevrenin korunması, geliştirilmesine ilişkin plan ve projelerin geliştirilmesi, çevre ile ilgili araştırma, inceleme çalışmalarının yapılması, çevre korumaya ilişkin aralıksız denetimlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması,

(3) Nüfusla orantılı olarak çevresel faktörlerin olumsuz etkilerinin önlenmesi,

(4)Yürürlükteki mevzuata uygun olarak çevre temizliğinin sürekli hale getirilmesi, korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda sürdürülebilir çevre politikaları üreten ve uygulamayı amaçlayan bir birimdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün İdari Yapısı, Görev Yetki ve Sorumluluklar

Temizlik İşleri Müdürlüğü; Temizlik İşleri Müdürü, Çevre Denetim Birimi, memur ve işçilerden kuruludur.

MADDE 6: TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Şehitkamil Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.
 • Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare eder.
 • İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirir.
 • Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlar.
 • Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
 • Yapılacak işleri planlar ve buna uygun iş akış programı hazırlatır ve programa uyumunu denetler.
 • Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
 • Görevli ve izinli olduğu dönemlerde, Müdürlüğe vekalet etme şartlarına uygun olan birisini, Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirtmek ve Makamın onayına sunmak yetkisine sahiptir.
 • Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirecek, teşvik edecek afiş, kitap, broşür vb. bastırır.
 • Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılamasına karar verir, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin dosyasını hazırlayıp ilgili birime sunar, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlar.

MADDE 7: ÇEVRE DENETİM BİRİMİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Çevre Denetim Birimi; gerekli denetimleri yerine getirirken 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nu esas alır.

 • Yazılı ve sözlü şikayetleri mahallinde inceleyerek şikayetlerin bertarafını sağlar.
 • Çevre ve çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerini yapar ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlar.
 • Görev alanı dahilinde eğitim ve araştırma yapar, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunur.
 • Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek verir, yapılan çalışmalara katılım sağlar.
 • Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.
 • Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılır.
 • Şikayete bağlı, ani veya planlı olarak yürütülen tüm kontrollerin yazışmalarını hazırlar, denetim yetkilisinin ve Müdürün onayı ile ilgililerine bilgi verir.
 • Belediye sınırları içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını kontrol ve takip ederek sonuçlanmasını sağlar.

MADDE 8: MEMUR VE İŞÇİLERİN GÖREVLERİ

 • Kendisine havale edilen evrak veya konu ile ilgili yazışma ve takipleri yapar.
 • Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ve müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.
 • Taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak ambar stoklarını tutar, yılsonu harcama cetvellerini ve sayım tutanaklarını hazırlayıp onaylatır.
 • Kanun ve mevzuat kapsamında müdürlüğün ihtiyacı olan alımlar için doğrudan temin ve ihale dosyası hazırlayıp sonuçlandırır.
 • İşçiler, müdür ve amirlerinin talimat ve emirleri doğrultusunda kendilerine verilen iş programına uyar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaptırımlar ve Cezai İşlemler

 

MADDE 9: DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR

Çevre kirliliğine sebebiyet veren kişiler hakkında Çevre Denetim Birimi, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulayacaktır.

 

MADDE 10: YASAL DAYANAKLAR

2872 sayılı Çevre Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

5326 sayılı Kabahatler Kanunu

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama, Koordinasyon ve Uygulama

MADDE 11: PLANLAMA VE KOORDİNASYON

Yapılacak iş ve tetkiklerle ilgili planlama ve koordinasyon müdür veya görevlendireceği kişi tarafından yapılır.

MADDE 12: UYGULAMA

1. Görev verilen personel verilen görevi aksatmadan yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Müdürlük personeli, tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.

3. Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

4. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

5. Müdürlük personeli, Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için azami gayret ve çaba gösterir.

6. Belediye hizmetlerinde; hesap verilebilirlik ilkesine  uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evrakta Yapılacak İşlemler ve Arşivleme

 

MADDE 13: GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

Müdürlüğe gelen her evrak elektronik ortamda kayda geçirilir ve işlem yapılır.

Müdürlüğün iş akış programı doğrultusunda işlemler yapılır.

Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerde Başkanlık Makamına bilgi verilir.

Müdürlüğe bağlı personel kendilerine verilen yasal görevi yapar.

MADDE14: ARŞİVLEME

Müdürlükte tutulan evraklar ve dosyalar, 3783 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre arşivlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

MADDE 15: Bu yönetmelikte konu edilmeyen durumlar karşısında 5393 sayılı Belediye Kanunu ve hükümleri, ayrıca Başkanlık genelgeleri ve MADDE – 10’daki yasal dayanaklar göz önüne alınarak işlem yapılır.

MADDE 16: YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kararı ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 17: YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.