KARTON BARDAK, MASA ÖRTÜSÜ, ÇORBA KASESİ, LOGOLU KASE VE AHŞAP KARIŞTIRICI SATIN ALINACAKTIR

KARTON BARDAK, MASA ÖRTÜSÜ, ÇORBA KASESİ, LOGOLU KASE VE AHŞAP KARIŞTIRICI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1273877

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Onat Kutlar Mah.55012 nolu cad. no:14 Basra Uzayçatılı Pazaryeri altı - ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

c) Telefon ve faks numarası

:

3423232727 - 3423258315

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KARTON BARDAK, MASA ÖRTÜSÜ, ÇORBA KASESİ, LOGOLU KASE VE AHŞAP KARIŞTIRICI ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

MAL ALIMI Şehitkâmil Belediye baskılı karton bardak 3.000.000 adet, Şehitkâmil Belediye baskılı karton çorba bardağı 100.000 adet, Şehitkâmil Belediye baskılı rulo masa örtüsü adet 5.000 adet, Şehitkâmil Belediye baskılı tek kullanımlık logolu kase 300.000 adet, Tek kullanımlık ahşap karıştırıcı (500 'lü) 4.000 paket
Ayr
ıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Şehitkâmil Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait depoya teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 iş günü içerisinde işe başlanacak teknik şartnameye uygun bir şekilde 20 gün içerisinde tek seferde eksiksiz teslim edilmiş olacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 iş günü içerisinde işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.12.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Aydınlar Mah. Ömer Halis Demir Bulv. 03075 Nolu Sok.No: 2 Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası 1. Kat İhale Salonu Şehitkamil/Gaziantep


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAPtan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

En uygun geçerli teklifi veren  ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi isteklilerden, teklif ettikleri kaleme ait  Numune teknik şartnamesinde istenilen şekilde ihaleden sonra eksiksiz olarak Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yetkili personeline mesai saatleri içinde tutanak karşılığında teslim etmesi EKAP üzerinden yapılacak tebligat ile bildirilecektir.

 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Di
ğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.