ŞEHİTKAMİL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ EŞREF BİTLİS PARKI HASTA YAKINLARI KONAKLAMA MERKEZİ İBRAHİMŞEHİR SOSYAL TESİSİ TEK TUŞLA BOR ÖDEME KİLİT TAŞI ÇALIŞMALARI ARABAN SOSYAL TESİSİ MERVEŞEHİR STADI İNTERNET EVİ LOGOMUZ  Bİ DÜNYA YEŞİL EYÜP SULTAN SOSYAL TESİSİ LİG BİRİNCİLİĞİ ENGELSİZ PARKI DÜLÜKBABA MESİRE ALANI İLETİŞİM MERKEZİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ERİKLİ SOSYAL TESİSİ SOMALİYE UZANAN ŞEFKAT ELİ İBRAHİMLİ KAMULAŞTIRMA
Alleben Yüzme
Havuzu
Göl Kafe
Size en yakın
Möp Kumbaraları
e-möp
E-Devlet
Projeler
Google'da
Başkanımız
Nerede?
Tek Tuşla
Borç Ödeme
İhaleler
E-İmar

.

Duyuru Listesi

İlçemiz hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için duyuru listemize katılınız
 

15 TEMMUZ MAHALLESİ KİRALIK DÜKKAN

14/11/2018 15:00

 

ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                 Mülkiyeti Şehitkâmil Belediyesine ait, 15 Temmuz Mah. 3387 Ada,1 Parsel de kayıtlı Semt Parkı içerisinde bulunan Fırın Ve Kasap  Dükkanı, Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı  kiraya verilecektir.

 

       Taşınmaz 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecek olup,1. Yıl kira bedeli ihale bedeli olup, 2. yıl kira bedeli 1. Yıl kira bedelinin Maliye Bakanlığınca o yıl için açıklanan yeniden değerleme oranı kadar arttırılacak,3. Yıl kira bedeli 2. Yıl kira bedelinin o yıla ait açıklanan, yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.  Kira ödemeleri yıllık peşin olarak yapılacaktır.

 

KİRALANAN YER

Niteliği

Muhammen Bedeli

(Aylık-KDV Hariç)

Geçici Teminat (%3)

15 Temmuz Mah. Semt parkı içerisinde bulunan Dükkan

Fırın

970,00TL

1.047,60TL

15 Temmuz Mah.Semt Parkı İçerisinde Bulunan Dükkan

Kasap

 

500,00TL

540,00TL

                                                                                                                                                                           

1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği Açık teklif usulü Arttırma suretiyle yapılacaktır.

2- İhale 14/11/2018 Çarşamba günü Saat:15.00’da Şehitkamil Belediyesi Encümen toplantı salonunda Belediye ihale komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 13/11/2018 Salı günü saat: 16.30’a kadar Şehitkamil Belediyesi ihale servisine, şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Şartname bedeli 50,00 TL’dir.

  

5-İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,               

f) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir

 

B) İstekli tüzel kişi ise;

                a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,               

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

   h)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir

  

İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

 

 6- İlgili mevzuatı gereğince doğacak KDV, her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.